Aktualności

Inspiracje: „Widzę, wiem i działam dla klimatu” – ekologiczne inwestycje w mieście

9 lutego grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Akcji „„Widzę, wiem i działam dla klimatu”, udała się na wycieczkę, w programie której było zwiedzanie: Stacji uzdatniania wody, Kotłowni oraz Oczyszczalni ścieków.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spotkania z prezesem Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej, Panem Andrzejem Michalskim. Dowiedzieliśmy się, jakie priorytety ekologiczne  i kierunki działań biorą pod uwagę lokalne władze aby zapewnić właściwą ochronę środowiska naturalnego, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.

Pan Stanisław Koszykowski , pracownik Stacji uzdatniania wody omówił proces uzdatniania wody  pochodzącej ze studni głębinowej. Dowiedzieliśmy się, na czym polega napowietrzanie, odmanganianie i odżelazianie wody. Stacja zaopatruje w  niechlorowaną wodę miasto i gminę Wysokie Mazowieckie oraz gminę wiejską Zambrów. Zastosowanie nowoczesnych technologii, pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów wody pitnej. 

Następnie zwiedziliśmy zmodernizowaną kotłownię, w której opalanie węglem kamiennym zastąpiono gazem ziemnym wysokometanowym GZ – 50. O efektach ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza  dowiedzieliśmy się od Pana  Jerzego Kołakowskiego.

Redukcja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wyniosła:

– dwutlenek siarki o 99,10% (o 42,97 Mg/rok)

– dwutlenek azotu o 78,60% (o 14,20 Mg/rok)

 –tlenek węgla o 99,40% (o 89,82 Mg/rok)

– dwutlenek węgla o 58,30% (o5529,90 Mg/rok)

– pył o 99,90% (o 43,34 Mg/rok)

Ponadto maksymalnie zmniejszono emisję związków fluoru, benzo q piren, dioxyn i furanów, które powstawały w wyniku spalania paliw stałych i są związkami rakotwórczymi.

Miejską oczyszczalnię ścieków zaprezentował  pan Tomasz Zdziarski. Dowiedzieliśmy się o sposobie  postępowania ze ściekami : oczyszczaniem mechanicznym, biologicznym, przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów.

Podsumowanie wycieczki odbyło się w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Z udziałem prezesa ZWKiEC  Andrzeja Michalskiego i  Tomasza Zdziarskiego, 21 studentów UTW obejrzało prezentację dotyczącą zwiedzanych obiektów, przedstawioną przez Pana Pawła Nurzyńskiego – Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy Per Aarsleff Polska Sp. z o. o.

Omawiane  inwestycje mają ogromy wpływ na środowisko naturalne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, osiągnięto bardzo dobre parametry ścieków oczyszczonych oraz bardzo dobre parametry wody pitnej. Miasto posiada jedną z najnowocześniejszych w naszym województwie stację uzdatniania wody.

 Wykonanie modernizacji kotłowni   spowodowało redukcję zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, przyczynia się też do spowolnienia procesu globalnego ocieplenia klimatu oraz zapewnia mieszkańcom poprawę warunków życiowych

 

 Marianna Kaczanowicz, EkoAnimator